از همان جوانی، چین و چروک را به صورتتان راه ندهید.